Adunarea exista înainte de Cincizecimea din F.A.2

Caracteristici esentiale ale acestei Adunari:

1. Credinciosii dinaintea Cincizecimii predicau Evanghelia Împărăţiei – Mat. 4:23; 9:35; 11:5; etc.

Matei 4:23

Isus străbătea toată Galilea, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei, şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care era în norod.

Matei 9:35

Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei, şi vindecând orice fel de boală şi orice fel de neputinţă, care era în norod

Matei 11:5

Orbii îşi capătă vederea, şchiopii umblă, leproşii sunt curăţiţi, surzii aud, morţii învie, şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.

2. Credinciosii dinaintea Cincizecimii au fost convertiti cu adevarat – Ioan 6:68-69.

Ioan 6:68

“Doamne”, I-a răspuns Simon Petru, “la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veşnice.

Ioan 6:69

Şi noi am crezut, şi am ajuns la cunoştinţa că Tu eşti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu.”

3. Au fost afundati dupa convertire – Mat. 3:6-8.

Matei 3:6

şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan.

Matei 3:7

Dar când a văzut pe mulţi din Farisei şi din Saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: “Pui de năpârci, cine v-a învăţat să fugiţi de mânia viitoare?

Matei 3:8

Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră.

4. Il aveau pe Cristos ca si Cap (Conducator) – Mat. 23:8.

Matei 23:8

Voi să nu vă numiţi Rabi! Fiindcă Unul singur este Învăţătorul vostru: Hristos, şi voi toţi sunteţi fraţi.

5. Au fost instruiti ince priveste disciplina in Adunare– Mat. 18:15-20.

Matei 18:15

Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te şi mustră-l între tine şi el singur. Dacă te ascultă, ai câştigat pe fratele tău.

Matei 18:16

Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inşi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.

Matei 18:17

Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l Bisericii; şi, dacă nu vrea să asculte nici de Biserică, să fie pentru tine ca un păgân şi ca un vameş.

Matei 18:18

Adevărat vă spun, că orice veţi lega pe pământ, va fi legat în cer; şi orice veţi dezlega pe pământ, va fi dezlegat în cer.

Matei 18:19

Vă mai spun iarăşi, că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri.

Matei 18:20

Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.”

6. Intre ei erau oameni imputerniciti pentru lucrare – Ioan 15:16; Luc. 10:1.

Ioan 15:16

Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi rod, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea.

Luca 10:1

După aceea Domnul a mai rânduit alţi şaptezeci de ucenici, şi i-a trimis doi câte doi înaintea Lui, în toate cetăţile şi în toate locurile, pe unde avea să treacă El.

7. Au avut trimiteri – prima: Mat. 10:1-5; ultima: Mat. 28:16-20.

Matei 10:1

Apoi Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, şi le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate, şi să tămăduiască orice fel de boală şi orice fel de neputinţă.

Matei 10:2

Iată numele celor doisprezece apostoli: Cel dintâi, Simon, zis Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui;

Matei 10:3

Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei, vameşul; Iacov, fiul lui Alfeu, şi Levi, zis şi Tadeu;

Matei 10:4

Simon Canaanitul, şi Iuda Iscarioteanul, cel care a vândut pe Isus.

Matei 10:5

Aceştia sunt cei doisprezece, pe care i-a trimis Isus, după ce le-a dat învăţăturile următoare: Să nu mergeţi pe calea păgânilor şi să nu intraţi în vreo cetate a Samaritenilor;

Matei 28:16

Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galilea, în muntele unde le poruncise Isus să meargă.

Matei 28:17

Când L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit.

Matei 28:18

Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: “Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.

Matei 28:19

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Matei 28:20

Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.

8. Au fost destul de organizati pentru nevoile lor (au avut casier) – Ioan 13:29.

Ioan 13:29

Unii credeau că, de vreme ce Iuda avea punga, Isus voia să-i spună: “Cumpără ce ne trebuie pentru praznic”; sau îi poruncea să dea ceva săracilor.

9. Aveau un plan de evanghelizare a satelor si localitatilor Palestinei – Mat. 10:7 & 11:1.

Matei 10:7

Şi pe drum, propovăduiţi, şi ziceţi: “Împărăţia cerurilor este aproape!”

Matei 11:1

După ce a isprăvit de dat învăţături la cei doisprezece ucenici ai Săi, Isus a plecat de acolo, ca să înveţe pe oameni, şi să propovăduiască în cetăţile lor.

10. Aveau esentialurile vietii spirituale – evanghelizare, prezenta lui Cristos si inchinare – Mat. 4:19; 18:20.

Matei 4:19

El le-a zis: “Veniţi după Mine, şi vă voi face pescari de oameni.”

Matei 18:20

Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.”

11. Petru a fost numit păstor spiritual – Ioan 21:15-17.

oan 21:15

După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru: “Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?” “Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, “ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: “Paşte mieluşeii Mei.”

Ioan 21:16

I-a zis a doua oară: “Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?” “Da Doamne”, I-a răspuns Petru, “ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: “Paşte oiţele Mele”.

Ioan 21:17

A treia oară i-a zis Isus: “Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?” Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară: “Mă iubeşti?” Şi I-a răspuns: “Doamne, Tu toate le ştii; ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: “Paşte oile Mele!

12. Au avut Cina Domnului – Mat. 26:26-30.

Matei 26:26

Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine; şi după ce a binecuvântat, a frânt-o, şi a dat-o ucenicilor, zicând: “Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.”

Matei 26:27

Apoi a luat un pahar, şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: “Beţi toţi din el;

Matei 26:28

căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.

Matei 26:29

Vă spun că, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viţei, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.”

Matei 26:30

După ce au cântat cântarea, au ieşit în muntele Măslinilor.

13. Au avut Duhul Sfant –Mat.16.17. ; Ioan 20:22.

Matei 16:17

Isus a luat din nou cuvântul, şi i-a zis: “Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri.

Ioan 20:22

După aceste vorbe, a suflat peste ei, şi le-a zis: “Luaţi Duh Sfânt!

14. Au avut putere divina sa faca lucrarea lui Cristos – Luca 9:1-2.

Luca 9:1

Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, le-a dat putere şi stăpânire peste toţi dracii, şi să vindece bolile.

Luca 9:2

Apoi i-a trimis să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu, şi să tămăduiască pe cei bolnavi.

15. Ei au cantat „in mijlocul adunarii” (ecclesia) – Evr. 2:12 & Mat. 26:30.

Evrei 2:12

când zice: “Voi vesti Numele Tău fraţilor Mei; Îţi voi cânta lauda în mijlocul adunării.”

Matei 26:30

După ce au cântat cântarea, au ieşit în muntele Măslinilor.

16. Au avut adunari de rugaciune – Fapte 1:14.

Faptele apostolilor 1:14

Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile, şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui.

17. Au avut adunari generale – Fapte 1:15-26.

Faptele apostolilor 1:15

În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraţilor, – numărul celor adunaţi laolaltă era de aproape o sută douăzeci, – şi a zis:

Faptele apostolilor 1:16

“Fraţilor, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura lui David, despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Isus.

Faptele apostolilor 1:17

El era din numărul nostru, şi era părtaş al aceleiaşi slujbe.

Faptele apostolilor 1:18

Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a plesnit în două prin mijloc, şi i s-au vărsat toate măruntaiele.

Faptele apostolilor 1:19

Lucrul acesta a ajuns aşa de cunoscut de toţi locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor: ,Acheldama’, adică: ,Ogorul sângelui.’ –

Faptele apostolilor 1:20

În adevăr, în cartea Psalmilor este scris: ,Locuinţa lui să rămână pustie, şi nimeni să nu locuiască în ea!’ Şi: ,Slujba lui s-o ia altul!’

Faptele apostolilor 1:21

Trebuie deci ca, dintre cei ce ne-au însoţit în toată vremea în care a trăit Domnul Isus între noi,

Faptele apostolilor 1:22

cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când S-a înălţat El de la noi, să fie rânduit, unul care să ne însoţească drept martor al învierii Lui.

Faptele apostolilor 1:23

Ei au pus înainte pe doi: pe Iosif, numit Barsaba, zis şi Iust, şi pe Matia.

Faptele apostolilor 1:24

Apoi au făcut următoarea rugăciune: ,Doamne, Tu, care cunoşti inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din aceşti doi l-ai ales, 

Faptele apostolilor 1:25

ca să ia loc în slujba şi apostolia aceasta, din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui.’

Faptele apostolilor 1:26

Au tras la sorţi, şi sorţul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei unsprezece apostoli.

18. Aveau o evidenţă a membrilor – Mat. 10:2-4; Luc.10.1. ;Fapte 1:13-15.

Luca 10:1

După aceea Domnul a mai rânduit alţi şaptezeci de ucenici, şi i-a trimis doi câte doi înaintea Lui, în toate cetăţile şi în toate locurile, pe unde avea să treacă El.

Matei 10:2

Iată numele celor doisprezece apostoli: Cel dintâi, Simon, zis Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui;

Matei 10:3

Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei, vameşul; Iacov, fiul lui Alfeu, şi Levi, zis şi Tadeu;

Matei 10:4

Simon Canaanitul, şi Iuda Iscarioteanul, cel care a vândut pe Isus.

Faptele apostolilor 1:13

Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau: Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul, şi Iuda, fiul lui Iacov.

Faptele apostolilor 1:14

Toţi aceştia stăruiau cu un cuget în rugăciune şi în cereri, împreună cu femeile, şi cu Maria, mama lui Isus, şi cu fraţii Lui.

.

Faptele apostolilor 1:15

În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraţilor, – numărul celor adunaţi laolaltă era de aproape o sută douăzeci, – şi a zis:

19. Au fost uniti in asa fel incat la ei se putea „adauga” – Fapte 2:1 & 41.

Faptele apostolilor 2:1

În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc.

Faptele apostolilor 2:41

Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete.

20. Cristos a fost temelia lor, piatra din capul unghiului – Mat. 16:18, 1 Cor. 3:11, Ef. 2:20.

Matei 16:18

Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru (Greceşte: Petros.); şi pe această piatră (Greceşte: petra.) voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.

1 Corinteni 3:11

Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, şi care este Isus Hristos.

Efeseni 2:20

fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.

21. Cristos a fost (pentru un timp) Pastorul lor (Gr. „Poimen”) – Ef. 4:11; Ioan 10:14.

Efeseni 4:11

Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători,

Ioan 10:14

Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile Mele, şi ele Mă cunosc pe Mine,