Неустоимата благодат

Неустоимата благодат
от: Аурел Мунтеану

 

 

 

 

Колко призива има в Библията? Има два начина, по които Бог призовава:

-общ призив
-частен (личен призив)

Общият призив се отправя от проповедника и пада на физическото ухо. Той винаги бива отхвърлен от естествения човек заради духовната мъртвост на последния. Проповядването на благовестието само по себе си не е достатъчно да доведе естествените човеци до покаяние и вяра. Човек трябва да получи сила от Бога в посока обръщане от греха и уповаване на Христа.

Личният призив се отправя от Божия Дух и затова е действен. Без това божествено дело никой не може да откликне на благовестието. За да повярва човек, словото трябва да дойде в силата на Светия Дух. Посредством това вътрешно призоваване избраните излизат и се спасяват. Това обяснява защо някои вярват, а други – не. Вярата е резултат от приложената на избраните чрез Светия Дух благодат, която им дава силата да откликнат на благовестието. На действения призив не може да се устои, защото идва от божествена сила чрез Светия Дух.

Може ли духовно мъртвият да дойде при Христос, за да се спаси? Не. Той не иска да дойде, нито може. Духовната мъртвост, в която е роден, му пречи да направи това.
Йоан 5:40 “Но вие не искате да дойдете при мен, за да имате живот.”
Римляни 3:11 “Няма ни един мъдър; няма кой да търси Бога.”
Йоан 6:44,65: “Никой не може да дойде при мене, ако не го привлече Отец, който ме е пратил, и аз ще го възкреся в последния ден. И каза: Затова ви казах, че никой не може да дойде при мене, ако не му е дадено от Отца ми.”

Неустоима ли е Божията воля и когато Бог иска да спаси човеците? Да, защото Той е Суверен.

Даниил 4:35: “пред Него всичките земни жители се считат като нищо; по волята Си Той действува между небесната войска и между земните жители; и никой не може да спре ръката Му, или да Му каже: Що правиш Ти?”
Исая 46:10: “И казвам: Намерението Ми ще устои, И ще извърша всичко що Ми е угодно;”
Исая 55:11: “Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми; Не ще се върне при Мене празно, Но ще извърши волята Ми, И ще благоуспее в онова, за което го изпращам.”
Еремия 18:6: “Както е глината в ръката на грънчаря, така сте и вие в Моята ръка,..”
Римляни 9:21: “Или грънчарят няма власт над глината, от една и съща буца да направи един съд за почит, а друг за безпочит?”

Може ли Бог да роди свише онези, които е поискал? Да, това е, което прави:

Ефесяни 1:5: “като ни е предопределил да бъдем осиновени на него чрез Исуса Христа по благоволението на своята воля,”
Яков 1:18: “От собствената си воля ни е родил чрез словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на неговите създания.”
Йоан 1:13: “които нито от кръв, нито от плътска воля, нито от мъжка воля, а от Бога се родиха. ”
Йоан 5:21: “Понеже, както Отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и Синът съживява онези, които иска.”
Ефесяни 2:4-5: “Но Бог, който е богат на милост, заради голямата любов, с която ни възлюби, макар да бяхме мъртви в престъпленията, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени), ”

Може ли някой да се противопостави, ако Бог иска да роди определен човек? – Не, никой не може. Щеше да може, ако беше по-силен от Бога. Делото на Светия Дух е като това на вятъра, който никой не може да спре. Йоан 3:8: “Вятърът духа, където си иска, и чуваш как вее, но не знаеш откъде идва и накъде отива; така е с всеки, роден от Духа.”

Разбирате ли какво е действеният призив? Изпитвали ли сте общия, външния призив? Ами вътрешния, личния, който само Светият Дух отправя? Ако не сте, помнете следното правило за избраните: Отец ги избира, Синът умира за тях и Светият Дух ги новоражда! Това е отреденото отвека дело на Троичния Бог; дело, което ще бъде изпълнено стъпка по стъпка, понеже е част от изкупителния замисъл. Това дело няма да пропадне, защото е замислено от Един Всемогъщ Бог.